Form là một thành phần rất phổ biến trong website, đặc biệt đối với các phần mềm hệ thống (dưới dạng web) hoặc trang quản trị thì form là thành phần không thể thiếu. PHP lấy dữ liệu từ form theo 2 kiểu GET và POST. Để tìm hiểu về cách thức thao tác với dữ liệu trên form trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về 2 cách thức lấy dữ liệu trên.

Phương thức GET: phương thức này gửi thông tin người dùng trên form đã được mã hóa và gửi theo request của trang. Tên trang và các thông tin được mã hóa sẽ cách nhau bằng dấu ?.

Ví dụ: 

http://hoclaptrinhweb.com/index.htm?name1=value1&name2=value2

  • Phương thức GET được giới hạn chỉ để gửi tối đa 1024 ký tự.
  • Không bao giờ sử dụng phương thức GET nếu dữ liệu gửi đến server chứa mật khẩu hoặc các thông tin nhạy cảm khác.
  • GET không thể được sử dụng để gửi dữ liệu nhị phân, giống như hình ảnh hay file đến server.
  • Trong GET chúng ta sử dụng $ _GET để lấy dữ liệu từ form .

Phương thức POST: phương thức này gửi thông tin người dùng thông qua HTTP header. Thông tin cũng được mã hóa như trong GET nhưng dữ liệu gửi đi được đặt vào header.

  • Phương thức POST không có bất kỳ hạn chế nào về kích thước dữ liệu được gửi đi.
  • Phương thức POST có thể được sử dụng để gửi ASCII cũng như dữ liệu nhị phân.
  • Các dữ liệu được gửi bằng phương pháp POST đi qua tiêu đề HTTP để bảo mật phụ thuộc vào giao thức HTTP. Bằng cách sử dụng an toàn HTTP, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin của bạn được an toàn.
  • PHP cung cấp $ _POST mảng liên kết để truy cập tất cả các thông tin được gửi bằng cách sử dụng phương thức POST.