Cú pháp và ngữ nghĩa các hàm của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, Java, Perl) chỉ khác là mã PHP được chứa trong một thẻ có dạng như sau:

<?php
//code của bạn
?>

hoặc

<?
//code của bạn
?>

Lưu ý là nếu sử dụng cách thứ hai trong file php.ini phải cấu hình short_open_tag=On. Nếu bạn sử dụng sharehosting và muốn ứng dụng web của mình tương thích với các hosting thì nên khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có thể thông dịch được file chứa mã nguồn PHP phải được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng: Tương tự như trong những ngôn ngữ lập trình khác, hằng trong PHP cũng là một giá trị được khai báo trước khi sử dụng. Nó phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới _ và không được bắt đầu bằng số, nó có thể là một chuỗi. Hằng trong PHP được định nghĩa bằng hàm define(). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ: 

<?php
define (“OS”, “Linux”);
echo “My operating system is “;
echo OS;
?>

Kết quả xuất ra: My operating system is Linux

Biến: Không giống như hằng, biến không cần định nghĩa, có thể thay đổi trong chương trình. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến nên người dùng không cần phải khai báo kiểu biến.

Ví dụ:

<?php
$movierate = 5;
echo "My movie rating for this movie is: ";
echo $movierate;
?>

Kết quả xuất ra: My movie rating for this movie is: 5

Truyền biến giữa các trang: Có bốn cách cơ bản để truyền biến giữa các trang: truyền biến trong URL, qua session, cookie hoặc với một HTML form.

Truyền biến qua URL:

Ví dụ: Để truyền giá trị 123 cho biến id và giá trị 4 cho biến category vào trong file product.php ta sử dụng url sau:

http://example.com/product.php?id=123&categoryid=4

Trong file product.php chúng ta sẽ tiến hành hiển thị giá trị của các biến này:

<html>
<body>
<?php
echo “ID of product is “;
echo $id;
echo “<br>”;
echo “Category id of product is “;
echo $categoryid;
?>
</body>
</html>

Kết quả xuất ra: 

ID of product is 123
Category id of product is 4

Các hình thức truyền biến qua session, cookie và html form chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong các bài tiếp theo.