Trong bài học này chúng ta sẽ viết một chương trình in ra màn hình dòng chữ "Hello World" - bài học nhập môn đối hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành viết mã và biên dịch thủ công để hiểu cơ chế sau đó sẽ chuyển sang dùng Netbeans IDE để chạy chương trình.

Bước 1: Thiết lập môi trường

Để viết chương trình Java đầu tiên bạn sẽ cần đến:

 • Java SE Development Kit 8 (JDK 8)

Bạn có thể tải về phiên bản Windows tại đây . (Hãy chắc chắn rằng bạn tải về là JDK chứ  không phải là JRE nhé).

 • Một trình soạn thảo văn bản (text editor): bạn có thể sử dụng notepad hoặc notepad++.

Bước 2: Bạn mở Notepad trong Windows lên và gõ đoạn code sau vào:

class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); // Display the string.
  }
}

Ứng dụng này chỉ đơn giản in ra màn hình dòng chữ Hello World. Lưu lại đoạn code trên với tên file là HelloWorldApp.java

Trong ví dụ trên chúng ta thấy cách thức cơ bản để định nghĩa 1 class sẽ có dạng như sau:

class name {
. . .
}

Từ khóa class được sử dụng để định nghĩa 1 class

Trong ngôn ngữ Java mỗi ứng dụng muốn chạy được phải có một phương thức main, phương thức main là điểm khởi đầu cho ứng dụng để gọi tất cả các phương thức khác cần thiết để khởi chạy chương trình:

public static void main(String[] args)

Từ khóa static nhằm chỉ ra rằng đây là một phương thức tĩnh có thể chạy mà không cần khởi tạo đối tượng.
Hàm main chấp nhận chỉ một tham số là một mảng dữ liệu kiểu String. Chúng ta có thể truyền tham số cho hàm main bằng lệnh như sau:

java MyApp arg1 arg2

Dòng lệnh cuối cùng System.out.println dùng để in ra màn hình chữ Hello World.

Bước 3: Biên dịch mã nguồn sang file .class - trình biên dịch (compiler) sẽ làm nhiệm vụ chuyển mã nguồn sang mã bytecodes để máy ảo (JVM) có thể hiểu được. Ở đây giả sử file HelloWorldApp.java được lưu trong ổ D. Chúng ta tiến hành mở command line và di chuyển đến ổ D rồi gõ lệnh:

javac HelloWorldApp.java

hoc java 1 

Bước 4: Thực thi chương trình đã biên dịch bằng lệnh sau:

java HelloWorldApp

hoc java 2

(Lưu ý: Để chạy lệnh javac hoặc java bạn cần phải set biến môi trường path trong Windows trỏ đến đường dẫn của 2 file javac.exe và java.exe nếu không sẽ gặp phải lỗi "command not found", nếu chưa set biến môi trường bạn cũng có thể chạy thẳng trực tiếp command như trên hình vẫn được.)