hoc lap trinh php

 • Bài 6: Mảng trong lập trình PHP

  Mảng là một danh sách các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Mảng có thể là mảng một chiều hay nhiều chiều. Mảng có 2 thành phần là chỉ mục (key) và giá trị. Chỉ mục có thể là số nguyên hoặc là chuỗi. Ví dụ nếu bạn muốn lưu 50 số thay vì định nghĩa 50 biến thì bạn có thể lưu nó vào một mảng có chiều dài là 50 phần tử.

 • Bài 7: Thao tác với chuỗi trong PHP

  Việc xử lý chuỗi trong lập trình PHP rất quan trọng vì dữ liệu để hiển thị trên trang web đa phần là ở dạng chuỗi. Vì thế việc hiểu và nắm vững kiến thức trong xử lý chuỗi sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của website và đẩy nhanh tiến độ thiết kế website. Dưới đây là một số hàm và toán tử xử lý chuỗi trong PHP:

 • Khóa học lập trình web PHP và MySQL

  Khóa học lập trình web PHP và MySQL trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để có thể tự thiết kế 1 trang web từ a đến z.

 • Lập Trình Web PHP Nâng Cao

  Sử dụng CodeIgniter Framework đẩy nhanh tiến độ phát triển ứng dụng web xuống 20-30%.