tim hieu ve css

  • Bài 1 - Giới thiệu về CSS - Cú pháp CSS

    Mặc dù HTML cũng có những thuộc tính giúp chúng ta định dạng màu sắc, kích thước của một số thành phần trên web nhưng khi chúng ta muốn tùy chỉnh vị trí của một phần tử hoặc tạo hiệu ứng cho phần tử thì HTML không thể làm được. Lúc này chúng ta sẽ cần sử dụng đến CSS.

  • Bài 2 - CSS Selector

    Để có thể định dạng cho một phần tử trên trang web chúng ta cần phải chọn ra phần tử đó. Cách chọn một phần tử như vậy được gọi là 1 CSS selector. CSS selector là kiến thức mà bạn cần phải nắm vững trước khi học CSS.