php pdo

  • Bài 11 - Thao tác với CSDL trong PHP thông qua PDO

    Để có thể thao tác với CSDL trong lập trình PHP chúng ta có 3 cách:

    • Sử dụng mysql extension (đã ngừng phát triển và không được khuyên dùng)
    • Sử dụng mysqli extension (hỗ trợ từ PHP 5 trở lên, là phiên bản cải tiến của mysql extension)
    • Sử dụng PDO (PHP Data Object)