hoc html

 • Bài 1: Giới thiệu về HTML

  Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (html) chỉ rõ một trang Web sẽ được hiển thị như thế nào trong một trình duyệt. Sử dụng các thẻ và các phần tử html, bạn có thể:

  • Điều khiển hình thức và nội dung của trang
  • Xuất bản các tài liệu trực tuyến và truy xuất thông tin trực tuyến bằng cách sử dụng các liên kết được chèn vào tài liệu html
  • Tạo các biểu mẫu trực tuyến để thu thập thông tin về người dùng, quản lý các giao dịch.....
  • Chèn các đối tượng như audio clip, video clip, các thành phần ActiveX, Flash và các Java Applet vào tài liệu html
 • HTML

  Các bài học từ cơ bản đến nâng cao về ngôn ngữ HTML - nền tảng của mọi website.