css selector

  • Bài 2 - CSS Selector

    Để có thể định dạng cho một phần tử trên trang web chúng ta cần phải chọn ra phần tử đó. Cách chọn một phần tử như vậy được gọi là 1 CSS selector. CSS selector là kiến thức mà bạn cần phải nắm vững trước khi học CSS.